portfolio > 2021 - 2023

Astromorfosis, 2023
Astromorfosis, 2023
Oil on canvas
55 x 40 cm